หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

สัมมนาเชิงวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดเวทีให้นักศึกษาสัมมนา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคาร 5 ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ซึ่งเปิดโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงวิชาการภายในหลักสูตร

แกลเลอรี่