หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

นำเสนอการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 10 เมษายน เวลา 9.00-16.30 น. หลักสูตรได้จัดเวทีการนำเสนอการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในระหว่างการฝึกงานของนักศึกษาในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางการเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานของนักศึกษารุ่นถัดไป

แกลเลอรี่