หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

1100201

ภาษาและวัฒนธรรม

3(2-2-5)

4101101

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

3(3-0-6)

4101102

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

1(0-3-2)

4103101

ชีววิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

4103102

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

1(0-3-2)

4109101

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1

3(3-0-6)

รวม

20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

1101202

ปรัชญาการศึกษา

3(2-2-5)

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3(2-2-5)

4102101

เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

4102102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-3-2)

4109102

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2

3(3-0-6)

รวม

19 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

1101101

ความเป็นครู

3(2-2-5)

1105201

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

4102203

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3(3-0-6)

4102204

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน

1(0-3-2)

4105201

ธรณีวิทยาทั่วไป

3(2-0-6)

4106201

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2(1-2-3)

รวม

21 หน่วยกิต

         

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

 

1101203

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(2-2-5)

4101203

กลศาสตร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

4101204

ปฏิบัติการกลศาสตร์พื้นฐาน

1(0-3-2)

4103205

สัตววิทยาทั่วไป

2(1-2-3)

4104201

ดาราศาสตร์และอวกาศ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกเสรี

3 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

1102202

การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

3(2-2-5)

4101305

อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

3(2-2-5)

4101308

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

4101309

ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1(0-3-2)

4103306

นิเวศวิทยาทั่วไป

3(2-2-5)

รวม

22 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

1102304

การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน

3(2-2-5)

1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  

3(2-2-5)

4100301

สัมมนาวิทยาศาสตร์

1(0-3-2)

4101306

เทคโนโลยีพลังงาน

3(2-2-5)

4102307

เคมีสภาวะแวดล้อม

3(2-2-5)

4102308

เคมีวิเคราะห์

3(3-0-6)

4103307

เทคนิคทางชีววิทยา

2(1-2-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี

เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี

3 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

1100403

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

1(90)

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3(2-2-5)

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

2(1-2-3)

4100404

การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4101412

ฟิสิกส์ยุคใหม่

3(3-0-6)

4103410

พฤกษศาสตร์ทั่วไป

3(2-2-5)

4112401

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2      

หมวดวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

1100404

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 

1(90)

1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา

2(1-2-3)

1109202

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

2(1-2-3)

2105402

ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

4100403

ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4100405

วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4102410

เคมีในสิ่งมีชีวิต

3(2-2-5)

รวม

17 หน่วยกิต

 

ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6(540)

รวม

6 หน่วยกิต

       

 

ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 2      

หมวดวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6(540)

รวม

6 หน่วยกิต