หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาชีพที่สามารถประกอบได้

          1 ครู/อาจารย์ในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

          2 นักวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์

          3 นักวิชาการศึกษาทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์

          4 ประกอบธุรกิจด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์

          5 ประกอบอาชีพด้านการสื่อสารการศึกษาวิทยาศาสตร์

          6 ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์