หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายฮารีส มามะ

นายฮารีส มามะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่