หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะและออกแบบอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์”

เมื่อวันที่ 10-11 และ 17-18 ธันวาคม 2565 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะและออกแบบอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ ห้อง 05-309 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่