หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดพิธี เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการงานวิจัยในชั้นเรียนได้ และเพื่อนำความรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยในชั้นเรียนได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร.มัฮดี แวดราแม เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่