หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม เรียนรู้อย่างมีความสุข

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้กิจกรรม เรียนรู้อย่างมีความสุข ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่