หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2.ชื่อ–สกุล                        ดร.ปัทมา  พิศภักดิ์

3.ตำแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์

4.สังกัด                            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. ธรณีฟิสิกส์ 2560
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ 2552
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏภูเก็ต ค.บ. ฟิสิกส์ 2546

6. ผลงานทางวิชาการ  

     6.1  รายงานการประชุมทางวิชาการ

         Sukkaew, A., Saniso, E., Thainiramit, P.,  Sulong, M., Ndair, A., seni, L., Madahae,   S.,Pisapak, P.,  and Denprapha, N., (2018), Efficiency of Ethanol Production                           from   Bagasse by Using Batch Fermentation With Various Types of  Microorganisms,  Proceeding of 5th International Conference on Research,                         Implementation and Education  of Mathematics and Science, 7th-8th May  2018, Yogyakarta State University: Indonesia

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

          7.1  ประสบการณ์ด้านการสอน

                   7.1.1  ระดับอนุปริญญา  2  ปี

ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม       2 (2-0-2)    นก.
วิทยาศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม  2 (2-0-2)    นก.
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2 (2-0-2)    นก.
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (2-0-2)    นก.
กิจกรรมลูกเสือสามัญ 1 2 (0-2-0)    นก.
กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2      2 (0-2-0)    นก.
สถิติ              3 (3-0-3)    นก.
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2 (2-0-2)    นก.
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ 2 (2-0-2)    นก.
โครงงานวิทยาศาสตร์  2 (0-2-1)    นก.

                 

                      7.1.2  ระดับปริญญาตรี  4  ปี

ชื่อวิชา     หน่วยกิต
หลักฟิสิกส์                    3 (3-0-6)   นก.             
ปฏิบัติการฟิสิกส์         1 (0-3-2)    นก.
ดาราศาสตร์และอวกาศ     3 (2-2-5)    นก.
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1         3 (3-0-6)    นก.
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1     1 (0-3-0)    นก.
กลศาสตร์ 1   3 (3-0-6)    นก.
ปฏิบัติการกลศาสตร์        1 (0-3-2)    นก.
วิทยาศาสตร์คุณภาพชีวิต   2 (2-0-4)    นก.
ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6)    นก.
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   1 (0-3-0)    นก.

                       

แกลเลอรี่