หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต           สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. ชื่อ-สกุล  นางปิยศิริ  สุนทรนนท์  สินไชย

3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

 ชีวเคมี

2551

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วท.บ.

เคมี

2545

6. ผลงานทางวิชาการ  (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

          6.1  งานวิจัย

ปิยศิริ  สุนทรนนท์. (2554). การวิเคราะห์หาชนิดของสารตัวอนุมูลอิสระจากผลพิลังกาสา.ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ปิยศิริ  สุนทรนนท์ และสมภพ  เภาทอง. (2553). การวิเคราะห์ชนิดของสารตัวอนุมูลอิสระจากดอกดาหลา.ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

         6.2  บทความ

ปิยศิริ  สุนทรนนท์. ปริมาณรวมของสารประกอบฟีนอลิคในพืชผักพื้นบ้าน.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3”, ปีที่ 3  ฉบับที่ 1 ปี 2558.   หน้า 218-228

          6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

                   -  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีวเคมี 1

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

          7.1  ประสบการณ์ด้านการสอน

                   7.1.1  ระดับอนุปริญญา

                             ไม่มี

                   7.1.2  ระดับปริญญาตรี

  ชื่อวิชา    หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3)  นก.       
หลักเคมี 3(3-0-6)  นก. 
ปฏิบัติการเคมี     3(3-0-6)  นก.
 ชีวเคมี  3(3-0-6)  นก.
ปฏิบัติการชีวเคมี   1(0-2-2)  นก.  
หลักเคมีทั่วไป   3(3-0-6)  นก.
ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป     1(0-3-0)  นก.

                                           

แกลเลอรี่