หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต          สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. ชื่อ-สกุล  นางสาวลุตฟียะห์ แซะเซ็ง 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

4. สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

เคมีประยุกต์

2562

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.

เคมี

2555

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

ซูไฮลา เกาะแน, โรซวรรณา เซพโฆลาม และ ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง. (2566). ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานบนโลกของเรา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการสังเกตและทักษะจำแนกประเภทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 17(1) : 14-25.

บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

Seaseng, L., Jariyaboon, R., Tasara and Kongjan, P. (2018). Biochemical Methan Potential (BMP) From Latex Lutoid And Concentrated Latex Wastewater (CLW) BY Integrated Pyrolysis And Anaerobic Digestion. In The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Tachnology: Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life 4 - 7 June 2018. (pp.112-119) Chiang Mai: Thailand.

แกลเลอรี่