หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางสาวคอรีเยาะ ดูมีแด รหัส 55

ชื่อ-สกุล   นางสาวคอรีเยาะ  ดูมีแด         รหัส   55

ได้เกียรตินิยมอันดับ 2  คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2

แกลเลอรี่