หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานวิจัยนักศึกษา

1. ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีจาเพาะในดินบริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
(นส.นาตาซา อับดุลเลาะ  และ นส.นูรกัรตีนี สะบูดิง)

2. เรื่อง "ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2" โดยนางสาวนูรีนา แยนา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมีอาจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. เรื่อง "ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" โดยนางสาวอาซีฟะห์ สาแม็งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมีอาจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม และอาจารย์พูรกอนนี สาและ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา