หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2.ชื่อ–สกุล                          นางสาวโรซวรรณา  เซพโฆลาม

3.ตำแหน่งทางราชการ         อาจารย์

4.สังกัด                              คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร

5.ประวัติการศึกษา                

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.ม.

วิทยาศาสตร์ศึกษา

2551

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กศ.บ.

เคมี

2547

6.2  ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

      6.2.1  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

โรซวรรณา เซพโฆลาม และขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์. (2564). ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 16(2) : 276-286.

โรซวรรณา เซพโฆลาม, ปัทมา พิศภักดิ์,  รูฮัยซา ดือราแม,  อาบีดีน ดะแซสาเมาะ, ศศิธร  พังสุบรรณ, อลภา ทองไชยุ, ดาริกา จาเอาะ, ปาวีณา ดุลยเสรี, และฮานีดา เมาะมิง. (2564, มกราคม-มิถุนายน). ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. วารสารอัล-ฮิกฮฺ. ปัตตานี 11(21) : 57-71.

โรซวรรณา เซพโฆลาม รูฮัยซา ดือราแม และโซฟีลาน มะดาแฮ. (2564). สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 7(2) : 275-293.

Dearamae, R., Safkolam, R. and Yacob, M. (2021). An Investigation of Pre-Service Teaching Active Learning to be STEM Education. Journal of Physics : Conference series. 1835 : 1-6.

Safkolam, R, Khumwong, P, Pruekpramool C. & Hajisamoh, A. (2021). EFFECTS OF ISLAMIC SCIENTIST HISTORY ON SEVENTH GRADERS' UNDERSTANDINGS OF NATURE OF SCIENCE IN A THAI ISLAMIC PRIVATE SCHOOL. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. 10(2) : 282-290.

โรซวรรณา เซพโฆลาม, พินิจ ขำวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, และ อับดุลนาเซร์  ฮายีสาเมาะ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา. วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 7(14) : 127-140.

6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)    

6.2.3  บทความวิจัยใน proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

รอฮานี โตะ และโรซวรรณา เซพโฆลาม. (2565). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวกลางของแสง ด้วยรูปแบบ On-hand. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมวิชาชีพครู”ระดับชาติครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2565 (หน้า 726 - 740). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สารีน่า ใบโสะดำ และโรซวรรณา เซพโฆลาม. (2565). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด สะเต็มศึกษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7 (NSCIC 2022) วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 (หน้า 1043 - 1054). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สารีซา วาเต๊ะ  และโรซวรรณา เซพโฆลาม. (2565). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวกลางของแสง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะการสังเกตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7 (NSCIC 2022) วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 (หน้า 1141-1152). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

อับดุลเล๊าะ ดีแม, อับดุลเลาะ ตาแกะ, โรซวรรณา เซพโฆลาม และนินนาท์ จันทร์สูรย์. (2563). การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวผสมถ่านไม้ยางพารา. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 (หน้า 88 - 94). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

นัสริน สุหรรษา และโรซวรรณา เซพโฆลาม. (2563). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6. วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 (หน้า 664 - 670). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

ฟาติน แลแร และ โรซวรรณา เซพโฆลาม. (2563). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรียะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6. วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 (หน้า 671-678). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

นูรีนา แยนา และโรซวรรณา เซพโฆลาม. (2563). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564 (หน้า 464-471). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

กฤตพร ทองสุข โรซวรรณา เซพโฆลาม และ ปัทมา พิศภักดิ์. (2563). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564 (หน้า 1893 - 1900). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อาซีฟะ สาแม็ง โรซวรรณา เซพโฆลาม และ พูรกอนี สาและ. (2563). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564 (หน้า 1901 - 1908). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผลแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

          6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

          6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ

          6.3.3 สารานุกรม

          6.3.4 งานแปล

6.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผลแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

7.  ประสบการณ์ทางสอน

    7.1  ระดับปริญญาตรี  2 ปี

          ชื่อวิชา  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2                                              3(2-2-5) นก.

          ชื่อวิชา  สะเต็มศึกษาสําหรับเด็กประถมศึกษา                                  3(2-2-5) นก.

          ชื่อวิชา  สะเต็มศึกษา                                                                2(1-2-3) นก.

          ชื่อวิชา  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา                     2(2-2-5) นก.

          ชื่อวิชา  ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร์                                 3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1                                              3(3-2-5) นก.

ชื่อวิชา  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา                    3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา  ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์                           2(1-2-3) นก.

          ชื่อวิชา  อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น                                                     3(2-2-5) นก.

          ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา                3(2-2-5) นก.

          ชื่อวิชา  ดาราศาสตร์และอวกาศ                                                   3(2-2-5) นก.

          ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                   3(3-0-6) นก.

          ชื่อวิชา  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์                                                 3(2-2-5) นก.

 

 

แกลเลอรี่