หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์พูรกอนนี มูซอ

  1. อาจารย์ประจำหลักสูตร   หลักสูตรจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
  2. ชื่อ – สกุล                   นางสาวพูรกอนนี   มูซอ
  3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์
  4. สังกัด                         คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
  5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

Aligarh Muslim University ประเทศอินเดีย

Ms.c.

Agricultural  Microbiology

2556

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วท.บ.

ชีววิทยาประยุกต์

2553

ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่

      1.  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

          ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ  พูรกอนนี  สาและ   อับดุลลาห์  โดลาห์  ดาลี  คอสียาห์ สะลี  และนุรอัยนี

หะยียูโซะ. (2561). การปนเปื้อนของแบคทีเรียและราบางชนิดในอากาศในรถยนต์ส่วน

บุคคล. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(2) : 238-244.

 

       2. บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

สุไรญา หมะดอหะ นุรมา มามุ  และ พูรกอนนี สาและ. (2563). การแพร่กระจายของแบคทีเรียทั้งหมด และ Staphylococcus aureus ในซูชิ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. หน้า 1874-1882

คอสียาห์ สะลี, อับดุลาห์โดลาห์ ดาลี, นุรอัยนีหะยียูโซะ, ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ พูรกอนนี สาและ และ

หัสลินดา  บินมะแอ. (2562). ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อ Bacillus sp., Escherichia coli, Salmonella sp. และ Staphylococcus aureus.  ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” วันที่ 12 กันยายน 2562 (310-319) สมุทรปราการ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

 

 

            พูรกอนนี สาและ, อัสมาวาตี มุสตาแม และ กามีนี ซาราเซะ. (2562). ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากสารสกัด

          หยาบใบพลูต่อเชื้อ Streptococcus salivarius. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 988-993). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

พูรกอนนี  สาและ, อิสมีย์ ปูตะ, ซามีลา ดูมีแด, ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ, คอสียาห์ สะลี, นุรอัยนี หะยี ยูโซะ. และ อับดุลลาห์ โดลาห์ ดำลี. (2560). การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลสดที่วางจำหน่ายในเขตเทศบาลนครยะลาและอำเภอเมืองปัตตานี.  ใน การประชุมวิชาการ: การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 3-8). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

พูรกอนนี  สาและ และ อัลวานี ดามุง. (2561). การปนเปื้อนของเชื้อราบนเสื้อผ้ามือสองที่จำหน่ายในตลาดนัดในจังหวัดยะลา และปัตตานี. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 707-713). ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   

คอสียาห์ สะลี, อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี, นุรอัยนี หะยียูโซะ, พูรกอนนี สาและ  และสุไหมยะห์ เจ๊ะเต๊ะ. (2558). การควบคุมโดยชีววิธีเชื้อรา phytophthora sp. สำเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ Bacillus sp. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (108-114). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

Abdullah Dolah Dalee, Nurhafeeza Ya,  Khosiya Sali,  Nur-ainee Hayeeyusoh, Zubaidah Hajiwagoh and Phurkonni Salaeh. (2016). Microbiology air quality of offices and lecture room in Yala Rajabhat University. Proceeding of the 3nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2016. Yogyakarta. Yogyakarta State University.

Abdullah Dolah Dalee,  Nurhafeeza Ya,  Khosiya Sali,  Nur-ainee Hayeeyusoh, Zubaidah Hajiwagoh and Phurkonni Salaeh. 2015. Antimicrobial substances from endophytic fungi in Tamarind (Tamarindusindica, Linn), Malay Apple (Eugenia malaccensis,Linn), Rambutan (Nephelium lappaceum), and Indian mulberry (Morin citrifolia, Linn). Proceeding of the 2 nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-1-B-10). Yogyakarta. Yogyakarta State University.

Abdullah Dolah Dalee, Saranyu Mukhorah, Khosiya Sali, Nur-ainee Hayeeyusoh, Zubaidah Hajiwagoh and Phurkonni Salaeh. 2015. Synergy effect of local guava, carambola or Kariyat extracts and Tetracycline in inhibition the growth of Escherichia coli and Salmonella sp., clinically isolated from Yingo Hospital, Narathiwat province, Southern Thailand.  Proceeding of the 2nd International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2015 on 17-19 May 2015 (B-17-B-26). Yogyakarta. Yogyakarta State University.

แกลเลอรี่