หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข

หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข จากผลงาน "ขนมไทยโบราณสู่ขนมมลายูอัตลักษณ์ท้องถิ่น"

แกลเลอรี่