หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

โครงการพัฒนานักศึกษา

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ 74 พัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  จำนวน  4  คน  อบรม เรื่องบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการสร้างแรงบัลดาลใจในการเป็นเชฟที่ดี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  โดยผ่านระบบออนไลน์ (online) โดยใช้โปรแกรม Google meet  วิทยากรคือคุณประภาศน์ ปาณะวีระ

แกลเลอรี่