หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

โครงการพัฒนานักศึกษา

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  จำนวน  4  คน  อบรม เรื่องทักษะการเตรียมวัตถุดิบฮาลาล  ในวันที่ 3สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  โดยผ่านระบบออนไลน์ (online) โดยใช้โปรแกรม Google meet  วิทยากรคือคุณอับดุลราซัค หมีนยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ  รองคณบดีมากล่าวเปิดพิธี

แกลเลอรี่