หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

อจารย์กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์

1. อาอีเสาะ ปาเนาะ ภัทรวดี เอียดเต็ม และกิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์ (2564). ผลของเซลลูโลสจากแบคทีเรียต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการคงตัวของไอศกรีมนมแพะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (หน้า1092-1100). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด