หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศและโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564  นางสาวพาตีเม๊าะ โต๊ะแว เจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศและโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาระบบคุณภาพให้บริการที่เป็นเลิศ" และ "การพัฒนาทักษะการทำงานในภาวะปกติใหม่ (New Normal)" วิทยากรโดยอาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่