หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้คัดเลือกบุคลากรของคณะเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "บุคลากรสายวิชาการดีเด่น" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่