หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

อาจารย์กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล
  2. ชื่อ – สกุล   นายกิตติ  สุวรรณบรรดิษฐ์
  3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์
  4. สังกัด      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร          
  5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วท.ม.

คหกรรมศาสตร์

2560

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วท.บ.

คหกรรมศาสตร์

2556

 

6. บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

อาอีเสาะ ปาเนาะ ภัทรวดี เอียดเต็ม และกิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์ (2564). ผลของเซลลูโลสจากแบคทีเรียต่อ

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการคงตัวของไอศกรีมนมแพะ.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

(หน้า1092-1100). สงขลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

แกลเลอรี่