หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

อบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (รูปแบบออนไลน์)

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 อ.ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง ประธานหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (รูปแบบออนไลน์) ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดขึ้น โดยได้รับเกียรตจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) (ITA)" และ "เรื่องระเบียบการซื้อจ้าง" วิทยากรโดยนางวิยะรัตน์ ไชยวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานป้องกันกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๙

แกลเลอรี่