หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

การแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ในระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย

ในวันวันที่ 16 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ซึ่งอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์สาขาการประกอบอาหารฮาลาลได้จัดการแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ในระดับ ม.ต้น และระดับม.ปลาย ซึ่งการประกาศผลการแข่งขันดังกล่าว ในระดับม.ต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ทีมข้าวเกรียบมังคุด และในระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎบำรุง ทีมวาฟเฟิลข้าวยำ

แกลเลอรี่