หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

แผนการเรียน/ จำนวนหน่วยกิต

     

1. แผนการศึกษา

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

34131101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

6(3-6-9)

14131103 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการ

               ผลิตอาหารฮาลาล 

3(3-0-6)

14131104 การจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์งานครัว

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

   ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

14131102 จุลชีววิทยาสำหรับการประกอบอาหาร    ฮาลาล

3(2-2-5)

14131105 การถนอมและการแปรรูปอาหารฮาลาล

 3(2-2-5)

14131106 บรรจุภัณฑ์อาหารและการประเมินอายุการ

               เก็บรักษา    

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

 21 หน่วยกิต

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

34131207 การผลิตอาหารฮาลาลสำหรับการประกอบ

               ธุรกิจอาหาร

6(3-6-9)

 

14131208 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

3(2-2-5)

 

14131209 โภชนาการอาหารฮาลาล

3(2-2-5)

รวม

 21 หน่วยกิต

 

 

 

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

14131210 การพัฒนาตำรับอาหารและนวัตกรรม

               ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล    

3(2-2-5)

34131211 นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์มลายู**

6(3-6-9)

หมวดวิชาเลือกเสรี

              

3 หน่วยกิต

รวม

 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

14131312 อาหารภัตตาคารและอาหารจำนวนมาก

3(2-2-5)

34131313 นวัตกรรมอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ** 

6(3-6-9)

14131314 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

3(2-2-5)

13127315 การจัดการงานบริการอาหารฮาลาล    

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะด้านเลือก 

6 หน่วยกิต

รวม

 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

 

13127316 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล

3(2-2-5)

13127317 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะด้านเลือก 

6 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

14131427 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการประกอบอาหารฮาลาลและการเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับการประกอบอาหาร ฮาลาล

2(2-0-4)

14131418 การวิจัยและปัญหาพิเศษการประกอบอาหารฮาลาล

3(0-6-3)

รวม

5 หน่วยกิต

 

 

  ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

14131428 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับ

               การประกอบอาหารฮาลาล   

หรือ 

 14131429 สหกิจศึกษาสำหรับการประกอบอาหาร  ฮาลาล

5(450)

 

 

6(600)

รวม

5 - 6 หน่วยกิต

2. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า  121  หน่วยกิต

                    1. โครงสร้างหลักสูตร

                            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15 หน่วยกิต

        1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

        1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

        1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

 

3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

85 หน่วยกิต

        2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

9 หน่วยกิต

        2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

ไม่น้อยกว่า

76 หน่วยกิต

            2.2.1 วิชาบังคับ 

 

57 หน่วยกิต

            2.2.2 วิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

            2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่า

7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

6 หน่วยกิต