หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

ประกาศรับสมัครรอบที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1พ.ย. 64 ถึงวันที่ 10 ม.ค. 65

แกลเลอรี่