หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมการดำเนินงาน YRU ครัวฮาลาล

ดร.เอก ณพพงศ์ ธีระวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณบดีคณะวจก.และนศ.ชมรม yong smart SME เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ YRU Day Care และ YRU ครัวฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

แกลเลอรี่