ขอแสดงความยินดีให้กับอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

10 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น
อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ การประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 เนื่องในวันราชภัฏ 64 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา