อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

5 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ในงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 เนื่องในวันราชภัฏ 64 "คนพระราชา ข้าของแผ่นดิน" ในวันที่ 10 มกราคม 2464