นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา

26 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอบเขตการปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข
#ขอขอบคุณ ผอ.โรงพยาบาล ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา และดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี