ชื่อหลักสูตร

3 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และธุรกิจสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ    :   Bachelor of Public Health Program in Public Health and Health Care Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย         ชื่อเต็ม  :   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ)

                                ชื่อย่อ   :   ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ)

          ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :   Bachelor of Public Health (Public Health and Health Care Business)

                                ชื่อย่อ   :   B.P.H. (Public Health and Health Care Business)