โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา

3 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

                โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

ชื่อผู้สอน

ผลการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

9

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

141201001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

3(2-2-5)

 

 

 

141201003 ฟิสิกส์สาธารณสุข

3(2-2-5)

 

 

 

141202008 ชีวเคมี

3(2-2-5)

 

 

 

141202009 สุขภาพจิตชุมชน

3(2-2-5)

 

 

รวม

21 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

ชื่อผู้สอน

ผลการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

141201002 ปรสิตวิทยาและจุลชีววิทยา

3(2-2-5)

 

 

 

 

141201004 การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์

3(2-2-5)

 

 

 

 

141201006 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

3(2-2-5)

 

 

 

 

141202010 พยาธิวิทยา

3(2-2-5)

 

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

ชื่อผู้สอน

ผลการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

141202011 ชุมชนศึกษาด้านสาธารณสุข

3(2-2-5)

 

 

 

 

141202012 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

3(2-2-5)

 

 

 

 

141202015 วิทยาการะบาดและหลักการควบคุมโรค

3(2-2-5)

 

 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

 

 

 

รวม

21หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

ชื่อผู้สอน

ผลการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

141202018 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย

3(2-2-5)

 

 

 

 

141202013 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

3(2-2-5)

 

 

 

 

141202016 การบำบัดโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ

3(2-2-5)

 

 

 

 

131202008 การจัดการธุรกิจสุขภาพสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)

3(2-2-5)

 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

 

 

 

รวม

 21หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

ชื่อผู้สอน

ผลการศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ

141202027 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและธุรกิจสุขภาพ

3(2-2-5)

 

 

 

 

141203028 อนามัยชุมชน

3(2-2-5)

 

 

 

 

141203030 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

3(2-2-5)

 

 

 

 

141203031 อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในงาน สาธารณสุข

3(2-2-5)

 

 

 

141203034 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

3 หน่วยกิต

 

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

ชื่อผู้สอน

ผลการศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ

141203026 ชีวสถิติและสถิติสาธารณสุข

3(2-2-5)

 

 

 

 

141203029 การวิจัยด้านสาธารณสุข

3(2-2-5)

 

 

 

 

141203033 กาบริหารงานด้านสาธารณสุขและธุรกิจสุขภาพ

3(2-2-5)

 

 

 

 

131203009 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ

3(2-2-5)

 

 

 

141204040 การฝึกปฏิบัติงานทางสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ 1

2(0-6-0)

 

 

 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

 

 

 

รวม

17 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

ชื่อผู้สอน

ผลการศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ

141204027 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

 

 

 

141204039 การสัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ

1(0-3-0)

 

 

 

141204041 การฝึกปฏิบัติงานทางสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ 2

2(0-6-0)

 

 

รวม

6 หน่วยกิต

 

 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

ชื่อผู้สอน

ผลการศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ

141204042 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ

6(600)

 

 

รวม

6 หน่วยกิต