รายวิชาหลักสูตร

3 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้                                     

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า                30                หน่วยกิต

   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               ไม่น้อยกว่า                 15                หน่วยกิต

          1.1.1 วิชาบังคับ                                                                  12                หน่วยกิต

          1.1.2 วิชาเลือก                                   ไม่น้อยกว่า                 3                  หน่วยกิต

   1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                            ไม่น้อยกว่า                 6                  หน่วยกิต

          1.2.1 วิชาบังคับ                                                                   3                  หน่วยกิต

          1.2.2 วิชาเลือก                                   ไม่น้อยกว่า                 3                  หน่วยกิต

   1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                              ไม่น้อยกว่า                 6                  หน่วยกิต

          1.3.1 วิชาบังคับ                                                                      3                  หน่วยกิต

          1.3.2 วิชาเลือก                                      ไม่น้อยกว่า                 3                  หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะฯ                    ไม่น้อยกว่า                 3                  หน่วยกิต

          1.4.1 วิชาบังคับ                                                                       3                  หน่วยกิต

          1.4.2 วิชาเลือก                                       ไม่น้อยกว่า                 3                  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                              ไม่น้อยกว่า                92                หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                   ไม่น้อยกว่า                 31                หน่วยกิต

          2.1.1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า                 12                หน่วยกิต

          2.1.2. กลุ่มวิชาสาธารณสุข                       ไม่น้อยกว่า                 12                หน่วยกิต

   2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                              ไม่น้อยกว่า                 61                หน่วยกิต

             2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ 5 กลุ่มวิชา                                           39                หน่วยกิต

                   1. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน                            12                หน่วยกิต

                   2. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา                         9                  หน่วยกิต

สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข

                   3. กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น                               6                  หน่วยกิต

ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ

                   4. กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม                         3                  หน่วยกิต

                   5. กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมาย                              9                  หน่วยกิต

ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข

          2.2.2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ                        ไม่น้อยกว่า                 6                  หน่วยกิต

สำหรับธุรกิจสุขภาพ

          2.2.3 เฉพาะด้านเลือก                              ไม่น้อยกว่า                 6                  หน่วยกิต

          2.2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             ไม่น้อยกว่า                 10                หน่วยกิต

          3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            ไม่น้อยกว่า                6                  หน่วยกิต

 

  รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ ดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า                30                หน่วยกิต

            1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร          ไม่น้อยกว่า                15                หน่วยกิต

                   1.1.1 วิชาบังคับ                                                 12                หน่วยกิต

151001001     ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                                                    3(3-0-6)

151001002     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                                                          3(3-0-6)

151001003     ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*                                                  3(3-0-6)

151001005     ภาษาอังกฤษหรรษา                                                                3(3-0-6)

151001006     การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                                               3(3-0-6)

151001007     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*                                2(1-2-3)

151001008     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*                                                    2(1-2-3)

                        1.1.2 วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า                 3                  หน่วยกิต

151001004     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                                   3(3-0-6)

151001010     การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                          3(3-0-6)

151001011     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                            3(3-0-6)

151001012     ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                                         3(3-0-6)

            1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                    ไม่น้อยกว่า                 6                  หน่วยกิต

                   1.2.1 วิชาบังคับ                                                3                  หน่วยกิต

151001016     อยู่ดี กินดี มีสุข                                                                      3(3-0-6)

151001017     วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*                                                     3(3-0-6)

                   1.2.2 วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า                 3                  หน่วยกิต

151001014     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                                              3(3-0-6)

151001015     เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*                                            3(3-0-6)

151001018     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*                                                      3(3-0-6)

151001019     การบริหารร่างกาย                                                                 1(0-2-2)

151001020     การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*                                                   2(1-2-3)

151001021     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                                             3(3-0-6)

151001022     ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                                                           3(3-0-6)

151001023     ความงดงามแห่งตน                                                                  3(3-0-6)

151001027     สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*                                                                3(3-0-6)

51001028      ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                                                            2(1-2-3)

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                    ไม่น้อยกว่า                 6                  หน่วยกิต

                   1.3.1 วิชาบังคับ                                                3                  หน่วยกิต

151001029     พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                                           3(3-0-6)

                   1.3.2 วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า                 3                  หน่วยกิต

151001030     ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                                                                 3(3-0-6)

151001031     สังคมภิวัตน์*                                                                        3(3-0-6)

            1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                         3                  หน่วยกิต

                   1.4.1 คณะครุศาสตร์                                             3                  หน่วยกิต

151001032     ครูแห่งแผ่นดิน                                                                      3(3-0-6)

                   1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     3                  หน่วยกิต

151001033     วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                        3(3-0-6)

                   1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ                                    3                  หน่วยกิต

151001034     ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                               3(3-0-6)

                   1.4.4คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร             3                  หน่วยกิต

151001035     วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                                                             3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไม่น้อยกว่า                 92                หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                          ไม่น้อยกว่า                31                หน่วยกิต

          2.1.1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                12                หน่วยกิต

141201001     กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์                                         3(2-2-5)

141201002     ปรสิตวิทยาและจุลชีววิทยา                                                         3(2-2-5) 

141201003     ฟิสิกส์สาธารณสุข                                                                    3(2-2-5)

141202008     ชีวเคมี                                                                                3(2-2-5)

          2.1.2. กลุ่มวิชาสาธารณสุข                 ไม่น้อยกว่า                 19                หน่วยกิต

141203026     ชีวสถิติและสถิติสาธารณสุข                                                         3(2-2-5)

141201006     โภชนศาสตร์สาธารณสุข                                                            3(2-2-5)

141201004     การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์                                   3(2-2-5)

141202011     ชุมชนศึกษาด้านสาธารณสุข                                                        3(2-2-5)

141204039     การสัมมนาทางสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ                               1(0-3-0)

    2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                   ไม่น้อยกว่า                61                หน่วยกิต

          2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ 5 กลุ่มวิชา                                      39                หน่วยกิต

                    (1) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน                   12                หน่วยกิต 

141202012  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                                                        3(2-2-5)

141202013     การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                                                    3(2-2-5)

141204027     การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                                                           3(2-2-5)

141203028     อนามัยชุมชน                                                                        3(2-2-5)

(2) กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค                               9                  หน่วยกิต

ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข

141202015     วิทยาการระบาดและหลักการควบคุมโรค                                          3(2-2-5)

141203029     การวิจัยด้านสาธารณสุข                                                            3(2-2-5)

                    Research in Public Health

141203030     โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                                                          3(2-2-5)

                    (3) กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น

ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ                                         6                  หน่วยกิต

141202016     การบำบัดโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ                                                 3(2-2-5)

141202018     การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย                                                    3(2-2-5)

                    (4) กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม                 3                  หน่วยกิต

141203031     อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานสาธารณสุข                            3(2-2-5)

                  (5) กลุ่มบริหารสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       9                  หน่วยกิต

กับการแพทย์และการสาธารณสุข

141202027     เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและธุรกิจสุขภาพ                                        3(2-2-5)

141203033     การบริหารงานด้านสาธารณสุขและธุรกิจสุขภาพ                                  3(2-2-5)

141203034     กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข                                     3(2-2-5)

               2.2.2.  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจสำหรับธุรกิจสุขภาพ                6                  หน่วยกิต

131202008 การจัดการธุรกิจสุขภาพสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)                              3(2-2-5)

131203009 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ                                                         3(2-2-5)

               2.2.3. เฉพาะด้านเลือก                 ไม่น้อยกว่า                6                  หน่วยกิต

131242023 การตลาดทางธุรกิจสุขภาพ                                                              3(3-0-6)

141073003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านธุรกิจสุขภาพ                                          3(2-2-5)

131203010 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ                                                        3(2-2-5)

141201007 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุข                                   3(2-2-5)

141202014 การแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ                                             3(2-2-5)

141202017 เภสัชวิทยาและการใช้ยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข                                   3(2-2-5)

141202026 จิตวิทยาบริการด้านสาธารณสุขและธุรกิจสุขภาพ                                     3(2-2-5)

141203035 เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว                                                   3(2-2-5)

341204036 นวดตัวเพื่อสุขภาพ                                                                      5(2-10-3)    

341204037 นวดฝ่าเท้า                                                                               3(2-2-5)

               2.2.4. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            ไม่น้อยกว่า                10      หน่วยกิต

141204040 การฝึกปฏิบัติงานทางสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ 1                         2(0-6-0)

141204041 การฝึกปฏิบัติงานทางสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ 2                         2(0-6-0)

141204042 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ                                  6(600)

 3.หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า                           6        หน่วยกิต

      นักศึกษาเลือกเรียนวิชา ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร