จำนวนหน่วยกิจ/รูปแบบหลักสูตร

3 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต
     ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

2. รูปแบบของหลักสูตร

    2.1 รูปแบบ     

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

    2.2 ประเภทของหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

   2.3 ภาษาที่ใช้

         จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

   2.4 การรับเข้าศึกษา

         รัับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

   2.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

         หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   2.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

         ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว