อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

3 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       - นักวิชาการสาธารณสุขประจาหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ

       - นักวิชาการสาธารณสุขประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       - นักวิชาการด้านสุขภาพทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

       - นักวิจัย ผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพ

       - นักวิชาการอิสระ

       - ผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

       - ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา ความงาม และสถานดูแลเด็ก

       - ผู้ประกอบการสถานดูแลทางสุขภาพ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ