สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับทุนจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จากงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาหนังสือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"

แกลเลอรี่