สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวันงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)

#ขอแสดงความยินดี กับ นายยูซรี ดาโอะ และนางสาวอารีซา สาและ นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย จากผลงานวิจัย "ระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้านวานิเฟอร์นิเจอร์" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)
 

แกลเลอรี่