สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคนล่าสุด

แกลเลอรี่