สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทผลการเรียนดี ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทผลการเรียนดี ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

__________________________________________________________

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและขำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวนในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวนถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อม Print โดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง
2.หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร 
      2.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ฉบับ หรือระเบียนสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว จำนวน 2 ฉบับ
      2.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (สำหรับหลักสูตรที่รับนักศึกษาจบอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า) สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ สำหรับผู้ผ่านคัดเลือกที่สำเร็จระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
3.รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป และไฟล์รูปถ่าย (สกุลไฟล์ .jpg) อัพโหลดผ่านระบบรายงานตัว
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง และมหาวิทยาลัยจะคืนให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว
6.เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอมประมาณ 8,500 – 11,000 บาท) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ