สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัด สงขลา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1-3 มี.ค. 2566 อ.พิมลพรรรณ ลีลาภัทรพันธ์ และน.ส. นูรีฮัน นิโซ๊ะ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ทีซีพี อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด โรงแรม อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลฉลอง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่