สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรม OBE ครั้งที่ 3 จัดโดยกองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การอบรม OBE ครั้งที่ 3 จัดโดยกองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ร่วมกับ คณาจารย์ หลักสูตรและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเตรียมความพร้อม ระบบการรับรองคุณภาพและมาตฐานระดับหลักสูตร AUN QA

แกลเลอรี่