สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัจญมีน ยะระ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และอาจารย์รุสนี กาแมแล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation ในงาน INSCIC 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัจญมีน ยะระ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และอาจารย์รุสนี กาแมแล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย จากผลงานวิจัย "ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)

แกลเลอรี่