สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบการบูรณาการสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา โดย ผศ.ซอและ เกปัน อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธ์ นักศึกษา นาย อิลฮัม ปรีฆี และน.ส. กูอานีซะห์ ตูแวบือซา 

แกลเลอรี่