สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัด สตูล และสงขลา

วันที่ 8 มี.ค. 2566 อ.ดร. อัจฉราพร ยกขุน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสตูล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แกลเลอรี่