สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บริการวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2-65

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรย. ลงพื้นที่ บริการวิชาการ ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดชลธารสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดย อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธ์ุ อ.แพรวศรี เดิมราช และ อ.รุสนี กาแมแล เป็นผู้ควบคุม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หลักสูตร 4 คน และนักศึกษาในหลักสูตร ห้องเทียบโอน ปี1 รหัส 65 จำนวน 18 คน  โดยมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ พร้อมทั้ง ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดชลธารสิงเห  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

แกลเลอรี่