สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 25 มี.ค. 2566 ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ณ หน่วยฝึกภายใน จ.ยะลา ร้าน IT SHOP

แกลเลอรี่