สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย. 2566 อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปี 3 ห้องปกติ รหัส 63 ตามหน่วยฝึก

เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย. 2566 อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปี 3 ห้องปกติ รหัส 63 ตามหน่วยฝึก ได้แก่ ร้านยะลาเน็ตคอม โรงพยาบาลศูนย์ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัพเกรดคอมพิวเตอร์ และ ร้านมุสลิมไอที

แกลเลอรี่