สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประชุม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่