สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปี 3 ห้องปกติ รหัส 63 ตามหน่วยฝึกในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ โรงพยาบาลยะรัง และสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา

แกลเลอรี่