สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปี 3 ห้องปกติ รหัส 63

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2566 อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปี 3 ห้องปกติ รหัส 63 ตามหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ร้าน ITนัสรี ร้านบัดดี้ไอที และร้านอิคคลาสคอม

แกลเลอรี่